Facultatea de Educatie Fizica si Sport

 • Description
 • Fac­ul­tatea de Edu­catie Fiz­ica si Sport a fost infi­in­tata, ca spe­cializare in cadrul Sec­tiei Biolo­gie a Insti­tu­tu­lui Ped­a­gogic de 3 ani din Pitesti, in anul 1971 si func­tioneaza pana in anul 1980.

  Dupa Rev­o­lu­tia din decem­brie 1989, intregul invata­mant supe­rior romanesc a suferit trans­for­mari majore. Ast­fel, in anul 1990, a luat fiinta Uni­ver­si­tatea din Pitesti. Incepand cu anul 1991 s-​a rein­fi­in­tat spe­cializarea Edu­catie Fiz­ica si Sport in cadrul Fac­ul­tatii de Sti­inte, ca in anul 2000 sa se desprinda din cadrul aces­tei fac­ul­tati ca Fac­ul­tate de Edu­catie Fiz­ica si Sport.

  Intregul pro­ces de invata­mant se des­fa­soara pe baza sis­temu­lui euro­pean de cred­ite trans­fer­abile, stu­den­tii par­cur­gand fac­ul­ta­tiv mod­u­lul psiho-​pedagogic, care le per­mite des­fa­sur­area activ­i­tatilor pro­fe­sion­ale, in toate ciclurile de invata­mant pre­uni­ver­si­tar si universitar.

  Recunoast­erea pres­tigiu­lui sti­in­tific al Fac­ul­tatii de Edu­catie Fiz­ica si Sport s-​a mate­ri­al­izat prin acor­darea cal­i­tatii de Insti­tu­tie Orga­ni­za­toare de Doc­torat incepand cu anul 2003, astazi avand un numar de 8 con­d­u­ca­tori de doc­torat, cu peste 100 teze finalizate.

  Aces­tia sunt: Prof.univ.dr. Ioan Lador, Prof.univ.dr. Dumitru Col­ibaba Evulet, Prof.univ.dr. Pierre de Hil­lerin, Prof.univ.dr. Ghe­o­rghe Simion — din 2003; Prof.univ.dr. Spiri­don Hor­atiu Mugurel Niculescu din 2004; Prof.univ.dr.Georgescu Luminita, Prof.univ.dr. Mihailescu Lil­iana din anul 2007, Prof.univ.dr. Mihailescu Nico­lae din 2009.

  De aseme­nea, incepand cu anul 2001 s-​a infi­in­tat sub con­duc­erea fac­ul­tatii si in colab­o­rare cu Insti­tu­tul National de Cerc­etare in Sport Bucuresti, Cen­trul de Cerc­etare pen­tru Per­for­manta Umana.

  Dupa ter­minarea studi­ilor uni­ver­sitare si sustinerea exa­m­enu­lui de licenta, absol­ven­tii vor primi:

  • Diploma de licen­tiat in edu­catie fiz­ica si sport /​kine­toter­apie (pro­fe­sor de edu­catie fiz­ica si sport, cu con­di­tia absolvirii Sem­i­naru­lui Ped­a­gogic, in cadrul Depar­ta­men­tu­lui pen­tru pre­gatirea si per­fec­tionarea per­son­alu­lui didac­tic, con­form art.68 din Legea invata­man­tu­lui nr.84/1995 sau kinetoterapeut).
  • Car­net de antrenor, in dis­ci­plina sportiva apro­fun­data, elib­erat de A.N.S.

  Fac­ul­tatea noas­tra are numeroase con­tracte de colab­o­rare in tara si strainatate: A.N.E.F.S. Bucuresti, Insti­tu­tul National de Cerc­etare in Sport Bucuresti, Fac­ul­tatea de Sti­inte ale Mis­carii, sportu­lui si Sanatatii Bacau, Uni­ver­si­tatea de Med­i­c­ina Bucuresti, Uni­ver­si­tatea „Ste­fan Cel Mare” Suceava, Uni­ver­si­tatea Valahia Tar­go­v­iste etc. iar din strainatate I.N.E.F.S. Chisinau — Rep. Moldova, Uni­ver­si­tatea Sophia Antipo­lis Nice — Franta, National Kapodis­trian Uni­ver­sity of Athens, Aris­to­tle Uni­ver­sity of Thes­sa­loniki etc.

  Details

  Phone +40.222.899
  Location ,

  Social Networks and Comments